تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

من مدتی پیش نامه ای با این مضمون به دستم رسید

 

 این مطلب، نوشتهای کوتاه و در عین حال جذاب است که دالایی لاما برای سال 2008 تنظیم کرده است.

 خواندن و اندیشیدن در این مطلب بیشتر از یکی دو دقیقه وقت نمیگیرد. متن باید حداکثر ظرف 96 ساعت از دستان شما به دیگری برسد. در آن صورت، شما خبری بس خوش دریافت خواهید کرد. این قانون برای همگان صادق است؛ با هر دین و مذهب و طرز فکری؛ حتی اگر شما اصلاً خرافاتی

نباشید و به این حرف ها دل ندهید.

 

1-    به خاطر داشته باش که عشقهای سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردنها و ریسکهای بزرگ محتاجاند.

 

2-    وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.

 

3-    این سه میم را از همواره دنبال کن:

* محبت و احترام به خود را

* محبت به همگان را

* مسؤولیتپذیری در برابر کارهایی که کردهای.

 

4-    به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی، گاه اقبالی بزرگ است.

 

5-    اگر میخواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.

 

6-    به خاطر یک مشاجرهی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.

 

7-    وقتی دانستی که خطایی مرتکب شدهای، گامهایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.

 

8-    بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.

 

9-    چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را بهسادگی در برابر آنها فرومگذار.

 

10-     به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.

 

11-     شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.

 

12-     زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.

 

13-     در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا میکنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایههای قدیم نگیر.

 

14-     دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.

 

15-     با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش.

 

16-     سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفتهای.

 

17-     بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.

 

18-     وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست دادهای که چنین موفقیتی را به دست آوردهای.

 

19-     در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.

 

اگر میخواهی زندگیات عوض شود، این نوشتار را به دستکم 5 نفر برسان.

 

تا 4 نفر: زندگیات به مرور بهتر خواهد شد.

 

5 تا 9 نفر: زندگیات آنسان که وفق مراد توست، خواهد گشت.

 

10 تا 14 نفر:  شما دستکم سه خبر خوش نامنتظر در سه هفتهی آینده خواهید شنید.

 

15 نفر و بیشتر: زندگی شما به نحوی چشمگیر و بیرون از انتظار دگرگون خواهد شد و کارها همه آنسان که دوست میداری، خواهد شد.

 

این پیام را همین جوری رها نکنید.

 

این نوشتار را باید حداکثر تا 96 ساعت از دستان شما خارج شود.

 

شما خبر خوش نامنتظری دریافت خواهید نمود.

 

 

 

ارسال شده توسط classmate در ساعت 11:42 ب.ظ | نظرت شما ()

مترجم سایت