تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

ایه ی دوم سوره ی بقره-ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین

 

1  -به اسمان که نگاه می کنی می بینی که ستاره ها بسیار نزدیک و دوشادوش یکدیگرند حال انکه گاه فاصله ی انها با یکدیگر به قدر فاصله ی زمین تا خود انهاست.داستان ما و قران درست چیزی شبیه داستان همین ستاره هاست. یعنی قران اگرچه به ظاهر در دستان ما و پیش روی ماست اما در حقیقت فرسنگ ها با ان فاصله داریم.چون اساسا زندگی ما با ان زندگی که در این کتاب طرح و ترسیم شده بسیار دور و بعید مینماید تا جایی که هیچ کجای زندگی ما کسی را به یاد هیچ ایه ای از ایات قرانی نمی اندازد و تو گویی هیچ ایه ای از قران کریم در زندگی ما ردپایی ندارد.از اینرو خداوند به شیوه ی عاشقان در همین ابتدای کتاب که در حقیقت نامه ی عاشقانه ی خود به بندگان است به گونه ای لطیف و غیر مستقیم از دوری ما یاد کرده و میگوید-ذلک الکتاب-یعنی ان کتاب.وپیداست که کلمه ی ان- برای اشاره به دور است پس وقتی می گوید ان کتاب یعنی شما از کتاب دورید و زندگی  و رفتار و منش شما با ان همخوانی ندارد البته نوعی دعوت به نزدیک شدن به این کتاب نیز می باسد چون ادمی تا خود را دور نبیند هوای نزدیک شدن پیدا نمی کند. 

           

 2-در استخر پر از چسب می شود شنا کرد؟ شک و دو دلی درست مثل استخر چسبناک است که در ان قدم از قدم نمی توان برداشت.قران امده است تا ما را از ورطه ی تردید ها و دودلی ها بیرون کشیده و دست ما را گرفته و به جایی برد که در انجا هرگز تیغ تیز تردید نمی روید.لا ریب فیه یعنی در این کتاب جایی برای تردید  و دو دلی نخواهد بود.بنا براین هر کس می خواهد دودل و مردد نباشد باید به این وادی وارد شده و اهل قران باشد.درست مثل چشمه ای زلال که با زبان حال می گوید-من سراپا خنک و پاکم و هیچ گرما و الودگی در من راه ندارد و این در حقیقت دعوتی است به خنکی و پاکی که هر کس ارزوی ان را دارد در من وارد شده و فرو رود...

 

ادامه دارد....

مترجم سایت