تبلیغات
كافه دندان پزشكان جوان
كافه دندان پزشكان جوان

  

دایناسورهای جانسون

 شركت جانسون در 1986  دركشور امریكا بوجودامده است. در تبلیغ پایین ،آنها قویترین مسواك موجود دردنیا را به خریداران معرفی كرده اند. خب ، این مسواك یكی از بهترین مسواك ها برای تمیزكردن دندانها و بهداشت دهان است. و البته كسی اعتقادی به قدرت مند بودن این مسواك در حد قدرت یك دایناسور را ندارد.


علت اینكه این شركت در تبلیغ های خود از وجود دایناسور در بین مسواك هایش استفاده می كند، این جمله است(آنها در تبلیغات از این جمله استفاده می كنند) :

این مسواك قسمتهایی از دهان شما را تمیز میكند كه مسواك های دیگر اصلا به ان قسمتها دسترسی ندارند.

 

 

مترجم سایت